Quy trình kiểm soát chất lượng của công ty TNHH kiến trúc A.I.D được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1:Xác định các yêu cầu chất lượng

Chúng tôi sẽ xác định các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng dựa trên các yêu cầu của khách hàng, các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn ngành.

Bước 2: Thiết kế kế hoạch kiểm soát chất lượng

Chúng tôi sẽ thiết kế kế hoạch kiểm soát chất lượng bao gồm các hoạt động kiểm tra, đánh giá và kiểm soát trong quá trình thực hiện dự án.

Bước 3: Thực hiện kiểm soát chất lượng

Theo kế hoạch đã thiết kế, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng trong quá trình thực hiện dự án. Các hoạt động kiểm soát chất lượng bao gồm kiểm tra vật liệu, kiểm tra tiến độ, kiểm tra kỹ thuật và đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn được thực hiện đúng quy định.

Bước 4: Đánh giá kết quả kiểm soát chất lượng

Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng dự án đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã xác định. Nếu phát hiện các vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Bước 5: Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng

Chúng tôi sẽ lập báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng để cung cấp thông tin cho khách hàng và các bên liên quan về việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện dự án.

Quy trình kiểm soát chất lượng được áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án, từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành dự án, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.